انواع جلوخطی

 انواع جلو خطی
 

انواع کشنده:

دو فک,چهار فک,شش فک,هشت فک

اره روتاری

اره کلگی

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها