شکل دهی و بازیافت بطری ها

بطری ها چگونه شکل دهی می گردند ؟

شکل دهی و بازیافت بطری ها و ظروف توخالی از طریق قالبگیری بادی شکل دهی می شوند. خود فرایند قالبگیری بادی در سه دسته تقسیم بندی می گردد:

۱ - قالبگیری بادی تزریقی

۲ - قالبگیری بادی اکستروژنی

۳ - قالبگیری بادی کششی

 

قالبگیری بادی تزریقی:

این فرایند برای تولید اجسام پلاستیکی حجیم بادی طراحی شده است. در فرایند قالبگیری تزریقی پلیمر به دورن یک هسته پین تزریق می گردد. در مرحله بعد این هسته پین به دورن جایگاه قالبگیری بادی بصورت چرخشی حرکت داده میشود سپس متورم شده و سرد می گردد.

قالبگیری بادی اکستروژنی:

در این فرایند پلاستیک ها ذوب می شوند و بصورت لوله های توخالی شکل دهی می شوند این لوله های تو خالی پریسون نامیده می شود. سپس این پاریسون توسط یک قالب فلزی سرد احاطه می گردد. هوا به درون این پریسون دمیده می شود باد می کند و به شکل یک بطری یا ظرف تو خالی در می آید. سپس این پلاستیک سرد می شود قالب بازشده و این محصول به بیرون فرستاده می شود.

 

 

قالبگیری بادی کششی:

این فرایند در یک یا دو مرحله انجام می گردد که به همین نام هم نامیده می شود  تک مرحله ای و دو مرحله ای.

در فرایند دو مرحله ای پری فرم تشکیل می شود و سپس پری فرم قالبگیری می گردد در تک مرحله ای بدون تشکیل پری فرم قالبگیری می گردد.

مجددا خود فرایند تک مرحله ای به ۳ الی ۴ مرحله شکسته می شود.

در این روش پری فرم قالبگیری شده یک بار دیگر به درون یک قالب سرد با سرد کننده های قوی قالبگیری می گردد.

در مرحله بعد این پری فرمی که سریع سرد شده و در فاز آمورف می باشد مجددا  بالای دمای انتقال شیشه ای حرارت داده می شود و از طریق قالبگیری کششی دمشی یا بادی شکل دهی می گردد.

منبع: www.polymeresabz.com
مولف: فاطمه ارشادی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها